52B

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 52b.nl

1. Definities

 • "Digitale producten": Alle producten die digitaal worden geleverd, zoals software, e-books, muziek, digitale kunst, en online cursussen.
 • "Klant": Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een digitaal product aankoopt via de Webshop.

2. Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de Webshop worden gedaan.

3. Overeenkomst en Bestelling

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bestelling door de klant is geplaatst en door 52B.nl is bevestigd.

4. Prijzen en Betaling

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering van het digitale product.

5. Levering

 • Digitale producten worden geleverd via e-mail of door middel van een downloadlink.

6. Herroepingsrecht

 • Vanwege de aard van digitale producten, is het herroepingsrecht uitgesloten, tenzij het digitale product niet is geleverd.

7. Gebruiksrecht

 • De klant verkrijgt een niet-overdraagbaar recht voor het gebruik van het digitale product.

8. Intellectueel Eigendom

 • Alle intellectuele eigendomsrechten van de digitale producten blijven berusten bij 52B.nl of de oorspronkelijke rechthebbende.

9. Aansprakelijkheid

 • 52b.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist of onredelijk gebruik van de digitale producten.

10. Klachten en Geschillen

 • Klachten over de producten dienen binnen redelijke termijn na ontdekking gemeld te worden.
 • Op overeenkomsten tussen 52b.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.